“ฐานรากลอย” ระดับความลึกของฐานราก

การกำหนดความลึกของฐานราก มีความสำคัญกับอาคาร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และความสะดวกในการทำงาน ฐานรากที่มีความลึกเกินจำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และหากว่าฐานรากมีระดับตื้นเกินไป อาจจะสร้างปัญหาให้กับอาคารได้  หลังของฐานรากควรต่ำกว่าระดับดินอย่างน้อย 1 เมตร แต่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะวางระดับหลังของฐานรากไว้ที่ผิวดิน เพราะน้ำฝน-น้ำหลากจะกัดเซาะได้ง่าย หรือดินทรดตัว จนเกิด “ฐานรากลอย”